Personale

Emri:*
Mbiemri:*
Mbiemri i dytë:
Data e lindjes:*
Vendlindja:*
Gjinia:*
Gjendja martesore:*
Kombësia:
Numri personal:*


Kontakti

Numri i telefonit:*
Numri sekondar:
e-mail:
Adresa aktuale:*
Qyteti:*


Edukimi

Emri i institucionit:*
Titulli:*
Drejtimi*:
Data e fillimit:*
Data e mbarimit:*
Vazhdoj
Shto më shumë

Pervoja punes


Institucioni:
Pozita:
Data e fillimit:
Data e mbarimit:
Vazhdoj
Detyrat/
Përgjegjësitë:
Mbikëqyrësi:
Shto më shumë

Aftesite gjuhesore

Gjuha:*
Niveli i njohjes:*
Shto më shumë

Të tjera

Interesat:
Trajnimet:
Aftësitë tjera:
Njihni dikë që punon në AZTECH?
Po
Jo
Referencat:
Leja e vozitjes:*
Po
Jo

Përmes kësaj konfirmoj se informatat e dhëna janë të vërteta dhe se autorizoj kompaninë AZTECH që të hetoj çdo informatë të përfshirë në këtë aplikacion po duke mos u kufizuar vetëm në këto informata por edhe në informatat tjera te cilat kompania AZTECH i konsideron të rëndësishme.